दशक चवथा नवविधाभक्ति : समास सहावा : वंदनभक्तिनिरुपण

दशक चवथा नवविधाभक्ति : समास सहावा : वंदनभक्तिनिरुपण

॥श्रीराम॥ मागां जालें  निरूपण पांचवे  भक्तीचें
लक्षण आतां ऐका सावधान साहावी भक्ती ||||
साहावी भक्ती तें  वंदन करावें  देवासी  नमन |
संत साधु आणी सज्जन नमस्कारीत जावे ||||
सूर्यासि करावे नमस्कार देवासि करावे नमस्कार |
सद्‍गुरूस करावे  नमस्कार  |  साष्टांग  भावें  ||||
साष्टांग नमस्कारास अधिकारु नाना प्रतिमा देव गुरु |
अन्यत्र  नमनाचा  विचारु  |  अधिकारें करावा ||||
छपन्न कोटी वसुमती मधें विष्णूमूर्ती असती |
तयांस  नमस्कार  प्रीतीं साष्टांग घालावे ||||
पशुपति श्रीपति  आणी  गभस्ती यांच्या  दर्शनें  दोष
जाती तैसाचि नमावा मारुती नित्य नेमें विशेष ||||
१०]  शंकरः शेषशायी च मार्तंडो मारुतिस्तथा |
     एतेषां दर्शनं पुण्यं नित्यनेमे विशेषतः ||||
भक्त ज्ञानी आणी  वीतरागी  |  माहानुभाव  तापसी
योगी सत्पात्रें देखोनि वेगीं नमस्कार घालावे ||||
वेदज्ञ  शास्त्रज्ञ  आणी  सर्वज्ञ पंडित  पुराणिक  आणी
विद्वज्जन याज्ञिक वैदिक पवित्रजन नमस्कारीत जावे||||
जेथें दिसती विशेष गुण तें सद्गुरूचें अधिष्ठान |
याकारणें तयासी  नमन अत्यादरें करावें  ||||
गणेश शारदा नाना शक्ती हरिहरांच्या अवतार-
मूर्ती नाना देव सांगों किती पृथकाकारें ||१०||
सर्व देवांस नमस्कारिलें तें येका भगवंतास पावलें |
येदर्थीं येक  वचन बोलिलें आहे  तें ऐका  ||११||
११]  आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं |
     सर्वदेवनमस्कारः  केशवं  प्रतिगच्छति ||||
याकारणें  सर्व देवांसी नमस्कारावें अत्यादरेंसीं |
अधिष्ठान मानितां देवांसी परम सौख्य वाटे ||१२||
देव देवाचीं अधिष्ठानें सत्पात्रें सद्गुरूचीं स्थानें |
या कारणें  नमस्कार करणें उभय मार्गीं ||१३||
नमस्कारें लीनता घडे नमस्कारें विकल्प मोडे |
नमस्कारें  सख्य घडे नाना  सत्पात्रासीं ||१४||
नमस्कारें दोष जाती नमस्कारें अन्याय क्ष्मती |
नमस्कारें मोडलीं जडतीं  |  समाधानें  ||१५||
सिसापरता नाहीं दंड ऐसें बोलती उदंड |
याकारणें अखंड देव भक्त वंदावे  ||१६||
नमस्कारें  कृपा  उचंबळे नमस्कारें  प्रसन्नता
प्रबळे नमस्कारें गुरुदेव वोळे साधकांवरीं ||१७||
निःशेष करितां नमस्कार नासती दोषांचे गिरिवर |
आणी  मुख्य  परमेश्वर  |  कृपा  करी  ||१८||
नमस्कारें पतित पावन नमस्कारें संतांसी शरण |
नमस्कारें  जन्ममरण  |  दुरी  दुऱ्हावे  ||१९||
परम अन्याय  करुनि  आला आणी साष्टांग  नमस्कार
घातला तरी तो अन्याये क्ष्मा केला पाहिजे श्रेष्ठीं ||२०||
याकारणें नमस्कारापरतें आणीक नाहीं अनुसरतें |
नमस्कारें  प्राणीयातें  |  सद्‍बुद्धि  लागे  ||२१||
नमस्कारास वेचावें नलगे नमस्कारास कष्टावें नलगे |
नमस्कारास  कांहींच नलगे उपकर्ण  सामग्री ||२२||
नमस्कारा ऐसें नाहीं सोपें नमस्कार करावा अनन्यरूपें |
नाना  साधनीं  साक्षपें  |  कासया  सिणावें  ||२३||
साधक  भावें  नमस्कार घाली त्याची चिंता साधूस
लागली सुगम पंथे नेऊन घाली जेथील तेथें ||२४||
याकारणें नमस्कार श्रेष्ठ नमस्कारें वोळती वरिष्ठ |
येथें  सांगितली  पष्ट  |  साहावी  भक्ती  ||२५||
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे
वंदनभक्तिनिरुपणनाम समास सहावा || .६ ||

Popular posts from this blog

साधना करणाऱ्या पुरुषाला काय म्हणतात ?

नामात राहणे हा सरळ मार्ग आहे

सदगुरुंचे महत्व